Carlo Ratti

Director, MIT Senseable City Lab
Founding Partner, Carlo Ratti Associati

“ Underworlds aims to characterize a city's microbiome (the vast community of microbes that lives in the human body) and ultimately "see epidemics before they happen."
Carlo Ratti about their project
Underworlds

An architect and engineer by training, Carlo Ratti practices in Italy, where he is the founding partner of Carlo Ratti Associati studio, and teaches at the Massachusetts Institute of Technology, where he directs the Senseable City Lab. He graduated from the Politecnico di Torino and the École Nationale des Ponts et Chaussées in Paris, and later earned his MPhil and PhD at the University of Cambridge, UK. Carlo holds several patents and has co-authored over 250 publications. As well as being a regular contributor to Project Syndicate, he has written for international media including New York Times, Washington Post, Financial Times, Scientific American, BBC, Il Sole 24 Ore, La Stampa, Corriere della Sera, Domus. His work has been exhibited worldwide at venues such as the Venice Biennale, the Design Museum Barcelona, the Science Museum in London, MAXXI in Rome, and MoMA The Museum of Modern Art in in New York City. Carlo has been featured in Esquire Magazine’s ‘Best & Brightest’ list and in Thames & Hudson’s selection of ‘60 innovators’ shaping our creative future. Blueprint Magazine included him as one of the ‘25 People Who Will Change the World of Design’, Forbes listed him as one of the ‘Names You Need To Know’ and Fast Company named him as one of the ’50 Most Influential Designers in America’. He was also featured in Wired Magazine’s ‘Smart List: 50 people who will change the world’. Carlo was awarded the Renzo Piano Foundation prize for ‘New Talents in Architecture’. Two of his projects – the Digital Water Pavilion and the Copenhagen Wheel – have been included by TIME Magazine in the list of the ‘Best Inventions of the Year’. Carlo has been a presenter at TED (in 2011 and 2015), program director at the Strelka Institute for Media, Architecture and Design in Moscow, curator of the ‘BMW Guggenheim Pavilion’ in Berlin, and was named ‘Inaugural Innovator in Residence’ by the Queensland Government. He was the curator of the ‘Future Food District’ pavilion for the 2015 World Expo in Milan. He is currently serving as Chair of the World Economic Forum Global Agenda Council on Future Cities, and he has been selected as Special Adviser to the President and Commissioners of the European Commission, to advise on urban innovation.

Carlo Ratti er arkitekt og ingeniør av utdannelse, med praksis i Italia. Han er grunnlegger og partner av Carlo Ratti Associati studio og underviser blant annet ved Massachusetts Institute of Technology, der han koordinerer Senseable City Lab. Han ble uteksaminert fra Politecnico di Torino og École Nationale des Ponts et Chaussées i Paris, og fikk senere sin mastergrad og doktorgrad ved Universitetet i Cambridge, Storbritannia.

Carlo innehar flere patenter og har vært medforfatter på over 250 publikasjoner. I tillegg til å være en regelmessig bidragsyter til prosjektet Syndicate, har han skrevet for internasjonale medier, inkludert New York Times, Washington Post, Financial Times, Scientific American, BBC, Il Sole 24 Ore, La Stampa, Corriere della Sera, Domus. Hans arbeid har vært utstillt over hele verden på arenaer som Veneziabiennalen, Design Museum Barcelona, ​​Science Museum i London, MAXXI i Roma, og MoMA The Museum of Modern Art i New York City.

Carlo har vært omtalt i Esquire Magazine ‘Best & Brightest’ liste og i Thames & Hudson valg av ’60 innovatører som former vår kreative fremtid. Blueprint Magazine inkluderte ham som en av de ’25 folk som vil forandre verden gjennom Design “. Forbes listet ham som en av de” navn du trenger å vite om “og Fast Company kåret ham som en av de ’50 mest innflytelsesrike designere i Amerika’. Han ble også omtalt i Wired Magazine ‘Smart List: 50 personer som vil forandre verden “.

Carlo ble tildelt Renzo Piano Foundation prisen for ‘nye talenter i Arkitektur’. To av hans prosjekter – Digital Water Pavilion og Copenhagen Wheel – er tatt med av TIME Magazine i listen over “The best inventions of the Year”.

Carlo har vært foredragsholder på TED (i 2011 og 2015), ble programdirektør ved Strelka Institutt for medie-, arkitektur og design i Moskva, kurator for “BMW Guggenheim Pavilion” i Berlin, og ble tittulert “Inaugural Innovator in Residence’ by the Queensland Government. Han var kurator for “Future Food District” paviljong for 2015 World Expo i Milano. Han er for tiden fungerende leder av World Economic Forum Global Agenda Council on Future Cities, og han har blitt valgt som spesialrådgiver for presidenten og kommissærer fra Europakommisjonen for å gi råd om urban innovasjon.

 

Anna Rosling Rönnelund

Head of Design & User Experience
Gapminder

"Dollar Street is a visual framework for understanding different standards of living within and between countries. By combining documentary photos and income statistics, Dollar Street shows a fact-based worldview that cannot be found anywhere else."
Gapminder

Anna Rosling Rönnlund is a co-founder and board member of the Gapminder Foundation. She holds a Degree in Sociology and Photography. Anna designed the user-interface of the famous animating bubble-chart tool called Trendalyzer, used by millions of students across the world, to understand multidimensional time series. The tool was acquired by Google where Anna worked as Senior Usability Designer designing interactive search results for statistical queries as well as the Motion Chart in Google Spreadsheets. Anna went back to Gapminder in 2011 to develop new free teaching material. As Product Manager, Art Director & Usability Lead of the Gapminder Foundation she is running the Dollar Street project which makes everyone’s living condition understandable to everyone, by using photos as big data.

Anna Rosling Rönnlund er en co-grunnlegger og styremedlem i Gapminder Foundation. Hun har en grad i sosiologi og fotografi. Anna designet brukergrensesnittet til det populære verktøyet kalt Trendalyzer, som brukes av millioner av studenter over hele verden for å forstå flerdimensjonale tidsserier. Trendalyzer ble kjøpt av Google, der Anna jobbet som Senior Usability Designer og designet interaktive søkeresultater for statistiske spørsmål, samt det bevegelige diagrammet i Google Spreadsheets. Anna gikk tilbake til Gapminder i 2011 for å utvikle nye gratis læremidler. Som Product Manager, Art Director og Usability Lead hos Gapminder Foundation utviklet hun Dollar Street prosjektet som gjør alle levekår forståelig for alle ved hjelp av bilder som Big data.

Dr. David Amienyo

Siemens Global Centre of Competence for Cities

"It’s in how we electrify, automate and digitalize infrastructure that we’re setting the benchmark for tomorrow’s mobility – today."
Siemens Global

The Siemens Centre of Competence for Cities supports cities in tackling some of the critical sustainability issues facing cities. Among these issues, reducing greenhouse gas emissions and improving air quality, improving efficiency in infrastructure and buildings, stimulating a market shift towards cleaner vehicles and more efficient and environmentally friendly public transportation, and enhancing the quality of life of their citizens and visitors are among the most critical. To address some of these challenges, Siemens has developed a comprehensive tool – the City Performance Tool (CyPT) which can be used in different decision-making scenarios. CyPT gives data-leveraged guidance to cities on how to achieve their environmental targets while providing an indication on how each infrastructure-related decision will influence job creation and the infrastructure sector growth across the transport, building and energy sectors. David is central in this program.

Siemens kompetansesenter for byutvikling støtter byer i å takle noen av de kritiske bærekraftutfordringene som byer står overfor. Blant disse utfordringene er målet om reduksjon av klimagassutslipp og forbedre luftkvaliteten; forbedre effektiviteten i infrastruktur og bygninger; stimulere et markedskifte mot renere kjøretøy og mer effektiv og miljøvennlig offentlig transport i tillegg til å forbedre livskvaliteten til byens befolkning. For å takle noen av disse utfordringene har Siemens utviklet et omfattende verktøy – City Performance Tool (CyPT) som kan brukes i ulike beslutningstilsynsscenarier. CyPT gir datahåndtert veiledning til byer om hvordan de skal oppnå sine miljømål, samtidig som de gir en indikasjon på hvordan hver infrastrukturrelatert beslutning vil påvirke sektorvekst. David har en ledende rolle i dette programmet.

Bas Boorsma

Director North Europe, Cisco
Internet of Things & City Digitization

"If I was a bank today, I would be worried about Google, Facebook and Apple because they have the interface with the customer."
Bas Boorsma

Bas Boorsma currently serves as Cisco’s Internet of Things & Digitization leader in North Europe. In this role he orchestrates Cisco´s regional efforts that allow for the digitization of Cisco customer operations, partner operations and Cisco itself. Bas has a rich background as a City Digitization specialist. In that capacity he has managed a portfolio of smart city endeavors globally. Bas has coordinated and overseen the implementation of innovative projects and programs that address the ways we work, live, consume, play, learn and deliver within the context of cities. Typical innovations delivered or currently being worked on include Smart Light, Smart mobility solutions, Street Digitization, City Digital Platform, Digital Ceiling, Smart Work Centers, Learning Hubs, Smart Ports, high end broadband deployment as well as the architectures and service models that will help drive the digitization of society at large.

Bas Boorsma er Ciscos Internet of Things & Digitaliseringsleder i Nord-Europa. I denne rollen orkestrerer han Cisco’s regionale tiltak som gjør det mulig for digitalisering av Cisco kundeaktiviteter, partnerdrift og Cisco selv. Bas har en variert bakgrunn som digitaliserings-spesialist. I den egenskap har han forvaltet en portefølje av smarte byers bestrebelser globalt. Bas har koordinert og overvåket gjennomføringen av innovative prosjekter og programmer som adresserer hvordan vi arbeider, lever, spiser, leker, lærer og utvikler oss innenfor de rammer byene legger. Typiske innovasjoner levert, eller for tiden jobbes med, inkluderer Smart Light, Smarte mobilitetsløsninger, gate digitalisering, byDigital platformer, digitale tak, smarte arbeidsstasjoner, lærings huber, smarte porter, high-end bredbånds distribusjon, samt systemarkitektur og tjenestemodeller som vil bidra til å drive fram digitalisering av samfunnet på rett måte.

Ayesha Khanna

Technology and Innovation Strategy expert
Founder of ADDO AI
CEO of Technology Quotient

“ Ayesha has been published and quoted on technology, innovation and smart cities in the New York Times, BusinessWeek, TIME, Newsweek, Forbes, Harvard Business Review, Strategy+Business, Foreign Policy, Straits Times and BigThink.”
Addo AI

Ayesha Khanna is a technology, urbanization and education expert with over 15 years of experience in product and service innovation and human capital development. She advises companies and governments on smart city related strategies and investments. Previous clients have included JP Morgan, AIG, DTCC, and Bank of America. She is CEO of Technology Quotient, which develops content and technology platforms for the vocational and K-12 educational sectors. Within the company, Applied Skills develops courses to boost productivity in rapidly growing sectors such as hospitality and retail, and 21C teaches 21st century skills to children, including concepts in coding, robotics, and design.

In 2014, she joined the Singapore Ministry of Education’s ASPIRE Steering Committee on higher education reform. Ayesha previously founded the Hybrid Reality Institute, a research and advisory group that analyzed emerging technologies and their social, economic and political implications. She also directs the Future Cities Group at the London School of Economics and has been a Faculty Advisor at Singularity University. Ayesha is the Editorial Director of Look Ahead, an award-winning multimedia series on global innovation trends published by The Economist Group in partnership with GE. She has been published and quoted on technology, innovation and smart cities in the New York Times, BusinessWeek, TIME, Newsweek, Forbes, Harvard Business Review, Strategy+Business, Foreign Policy, Straits Times and BigThink. She is author of Straight Through Processing for Financial Services (2008) and co-author of Hybrid Reality: Thriving in the Emerging HumanTechnology Civilization (2012).

Ayesha is on the Board of Advisors for Humanity+, a Fellow at the Institute for Ethics and Emerging Technologies, and was the Founder and Editor-in-Chief of EGO Magazine (2004-2011), one of the first arts and culture magazines for the South Asian diaspora in New York City. She is the Founder of 21C GIRLS, a project that delivers free technology classes for school girls in Singapore. Ayesha has a BA (honors) in Economics from Harvard University, an MS in Operations Research from Columbia University and is completing her PhD on urban information infrastructures at the London School of Economics. Presentation topics: Hybrid Reality – How emerging technologies will disrupt and transform society, business and government. Smart Cities: How technology will recreate the urban environment, changing the way we live, work and innovate. Future of Jobs and Skills: What are the key industries and jobs of the 1 / 2 future, and how will workers compete against automation and robots? Education in the 21st Century: Which skills will we need to empower ourselves to succeed in the future, and where and how will we acquire them?

Ayesha Khanna er teknologi, urbanisme og utdanningsekspert med over 15 års erfaring innen produkt og service-innovasjon og menneskelig kapital utvikling. Hun rådgir bedrifter og regjeringer om Smart Cities relaterte strategier og investeringer. Tidligere kunder har vært JP Morgan, AIG, DTCC, og Bank of America. Hun er administrerende direktør i Teknologi Quotient, som utvikler innholds- og teknologiplattformer for yrkes- og K-12 pedagogiske sektorer. I selskapet, Applied Skills utvikler hun kurs for å øke produktiviteten i raskt voksende sektorer som gjestfrihet og detaljhandel, og 21C lærer 21. århundre ferdigheter til barn, deriblant koding, robotikk og design.

I 2014 ble hun med i Singapore Kunnskapsdepartementets ASPIRE Styringskomite for høyere utdanning. Ayesha grunnla Hybrid Reality Institute, en forsknings- og rådgivningsgruppe som analyserer nye teknologier og deres sosiale, økonomiske og politiske implikasjoner. Hun leder også Smart Cities Group ved London School of Economics, og har vært fakultetsrådgiver ved Singularity University. Ayesha er redaksjonell direktør ved Look Ahead, en prisbelønt multimedia serie om globale innovasjonstrender utgitt av The Economist Group i samarbeid med GE. Hun har blitt publisert og sitert på teknologi, innovasjon og smarte byer i New York Times, Businessweek, Time, Newsweek, Forbes, Harvard Business Review, Strategy + forretninger, utenrikspolitikk, Straits Times og BigThink. Hun er forfatter av Straight Through Processing for Financial Services (2008) og redaktør av Hybrid Reality: Thriving in the Emerging HumanTechnology Civilization (2012).

Ayesha er i styret for rådgivere for Humanity +, Fellow ved Ethics and Emerging Technologies, og var grunnlegger og editor-in-Chief of EGO Magazine (2004-2011), en av de første kunst og kultur magasiner for sørasiatiske diaspora i New York City. Hun er grunnlegger av 21C GIRLS, et prosjekt som gir gratis teknologi klasser for skolejenter i Singapore. Ayesha har en BA (laud) i økonomi ved Harvard University, en mastergrad i Operations Research fra Columbia University og fullfører sin doktorgrad på urbane informasjonsinfrastrukturer ved London School of Economics. Presentasjons emner: Hybrid Reality – Hvordan nye teknologier vil forstyrre og forandre samfunnet, næringslivet og regjeringen. Smart Cities: Hvordan teknologi vil gjenskape det urbane miljøet, å endre måten vi lever, arbeider og skape noe nytt. Future of Jobs og ferdigheter: Hva er de viktigste næringer og arbeidsplasser i 1/2 fremtiden, og hvordan vil arbeidere konkurrere mot automatisering og roboter? Utdanning i det 21. århundre: Hvilke ferdigheter trenger vi å styrke oss selv for å lykkes i fremtiden, og hvor og hvordan skal vi skaffe dem?

Prof. Rachel Armstrong

Professor of Experimental Architecture School of Architecture,
Planning & Landscape at Newcastle University

"All buildings today have something in common. They're made using Victorian technologies. This involves blueprints, industrial manufacturing and construction using teams of workers."
TED 2009

Rachel Armstrong is Professor of Experimental Architecture at the School of Architecture, Planning and Landscape, Newcastle University. She is a Rising Waters II Fellow with the Robert Rauschenberg Foundation (April-May 2016), TWOTY futurist 2015, Fellow of the British Interplanetary Society and a 2010 Senior TED Fellow. Rachel is a sustainability innovator who investigates a new approach to building materials called ‘living architecture,’ which suggests it is possible for our buildings to share some of the properties of living systems. She collaboratively works across disciplines to build and develop prototypes that couple the computational properties of the natural world with the productivity of soils. She calls the synthesis that occurs between these systems and their inhabitants “living” architecture. She is coordinator for the €3.2mLiving Architecture project, which is an ongoing collaboration of experts from the universities of Newcastle, UK, the West of England (UWE Bristol), Trento, Italy, the Spanish National Research Council in Madrid, LIQUIFER Systems Group, Vienna, Austria and EXPLORA, Venice, Italy that began in April 2016 and runs to April 2019. It is envisioned as a next-generation, selectively, programmable bioreactor that is capable of extracting valuable resources from sunlight, wastewater and air and in turn, generating oxygen, proteins and biomass. Conceived as a freestanding partition it is composed of bioreactor building blocks (microbial fuel cell, algae bioreactor and a genetically modified processor), which are being developed as standardized building segments, or bricks. Living Architecture uses the standard principles of both photo bioreactor and microbial fuel cell technologies, which are adapted to and combined into a single, sequential hybrid bioreactor system so they will work synergistically together to clean wastewater, generate oxygen, provide electrical power and generate useable biomass (fertilizer).

Rachel Armstrong er professor i eksperimentell arkitektur ved School of Architecture, Planning and Landscape, Newcastle University. Hun er en Rising Waters II Fellow med Robert Rauschenberg Foundation (april-mai 2016), TWOTY futurist 2015 Fellow av den britiske interplanetariske Society og en 2010 Senior TED Fellow. Rachel er en bærekraftig innovatør som undersøker en ny tilnærming til bygningsmaterialer som kalles “levende arkitektur”, der hun mener det er mulig for våre bygninger å dele noen av egenskapene til levende systemer. Hun arbeider på tvers av fag for å bygge og utvikle prototyper som relaterer seg via sine egenskaper til den naturlige verden og produktiviteten til jord. Hun kaller syntesen som oppstår mellom disse systemene “levende” arkitektur. Hun er koordinator for € 3.2mill. Living Architecture prosjektet, som er et pågående samarbeid mellom eksperter fra universitetene i Newcastle, UK, West of England (UWE Bristol), Trento, Italia, den spanske National Research Council i Madrid, LIQUIFER Systems Group, Wien, Østerrike og EXPLORA, Venezia, Italia som startet i april 2016 og går fram til april 2019. Det er tenkt som et neste-generasjon, selektivt, programmerbar bioreaktor som er i stand til å trekke ut verdifulle ressurser fra sollys, avløpsvann og luft med intensjon om generering av oksygen, proteiner og biomasse.  Living Architecture bruker standard prinsipper for både bilder, bioreaktor og mikrobiell brenselcelle-teknologi, som er tilpasset og kombinert i en enkelt, sekvensiell hybrid bioreaktor der systemet er slik at de jobber sammen for å rense avløpsvann, generere oksygen, skape elektrisk kraft og generere biomasse (gjødsel).

RASHIK PARMAR MBE

Leader of IBMs European tech community
NUDA event in November 2018
IBM Distinguished Engineer

"Rashik was awarded an MBE (Member of the Order of the British Empire) as part of the HRH Queen Elizabeth’s 90th birthday honours for his contribution to business and innovation."
IBM Research

Rashik is the leader of IBM’s European technical community and an IBM Distinguished Engineer and previously President of IBM’s Academy of Technology. He currently advising clients on their cloud innovation roadmap from a technology and business perspective drawing on thirty-three years of practical experience in IBM. He has worked for financial, retail and manufacturing clients on IT transformation projects of all sizes. Overall, he specialises in ensuring the technical success of complex IT projects that transform business models. Some of his work is summarised in the HBR Article he co-authored “New Patterns for Innovation” – Jan-Feb 2014. Rashik was appointed to the Leeds City Region Local Enterprise Partnership Board and chairs the business communications group. He is helping develop the innovation strategies to accelerate growth of this £55bn marketplace. Rashik is also IBM’s Partnership Executive for Imperial College – London. He is also an Adjunct Professor for Department of Innovation and Entrepreneurship at the Imperial College Business School and Visiting Professor to the Intelligent Systems and Networks Group at the Department of Electrical & Electronic Engineering.

Rashik was awarded an MBE (Member of the Order of the British Empire) as part of the HRH Queen Elizabeth’s 90th birthday honours for his contribution to business and innovation.

Rashik er Distinguished Engineer og tidligere president i IBMs Academy of Technology. Han har jobbet i finans, detaljhandel og produksjon med IT-transformasjonsprosjekter i alle størrelser. Rashik spesialiserer seg i å sikre tekniske suksess på komplekse IT-prosjekter. Noe av hans arbeid er oppsummert i HBRs artikkel: “Nye oppskrifter for Innovasjon” – som han skrev i Jan-Feb 2014.

Rashik er utnevnt til Leeds City Region Local Enterprise Partnership Board og leder gruppen for forretningskommunikasjon. Han bistår med å utvikle innovasjonsstrategier for å akselerere veksten i dette £55bn markedet. Rashik er også IBMs Partnership Director for Imperial College – London. Han er også professor II for Institutt for Innovasjon – og entreprenørskap ved Imperial College Business School og Visiting Professor ved Intelligent Systems and Network Group ved Institutt for Elektrisk – og elektronisk Engineering.

Rashik ble tildelt en MBE (medlem av Order of the British Empire) som en del av HKH Dronning Elizabeths 90-årsdags utmerkelser for sitt bidrag til næringsliv og innovasjon i England.

 

CONNECTED. THINGS ABOUT FUTURE, CITIES AND PEOPLE

EU and EEA funded project
Bilateral Research & Exhibition

"The complexity of cities goes beyond urban design, placemaking, architecture, planning. It defines its success on how well it is connected. Not only through infrastructure and mobility. More through peoples interaction with the city itself."
Håkon Iversen

EUfunded project involving four countries

A project by Zeppelin (RO), Archis (NL),  NUDA (NO), Fargfabriken (SE), Eurodite (RO). The project investigates the future impact of the new technologies upon the European urbanities. Developing concepts like smart city or smart community, the research seeks to reveal the future social and cultural mutations that tend to better valorize individuals and communities together with their human, creative and entrepreneurial potential. As proposed through narrative and dramatized visions, the European space appears like a dense interconnected territory defined by complex rules and sophisticated standards of human interaction.

NUDA was co-initiator of the application and theme, as well as being the main signature partner. The aim of the project, sponsored by the European Union through the Culture Programme of 2013 and co-financed by the Ministry of Culture, was to present the newest innovations in design, technology, IT, and in business matters, as well as the part played by these innovations in creating durable, competitive and intelligent cities. The project investigated the future impact of the new technologies upon the European urbanities. Developing concepts like smart city or smart community, the research seek to reveal the future social and cultural mutations that tend to better valorize individuals and communities together with their human, creative and entrepreneurial potential. As proposed through narrative and dramatized visions, the European space appears like a dense interconnected territory defined by complex rules and sophisticated standards of human interaction.

The “Connected. Things about future, cities and people” project talks about the new creative technologies that will change the city, about perspectives, about changes in a society that is both old and new. It talks about new people and professions which were inexistent not too long ago, about the complex professions which will shortly arise, about the impact new technologies have over our way of living and working, about how we will invent our own jobs, about a sustainable economic view and the social and cultural changes that can be observed in the age of communication and interconnection, about the future of cities in a world of ever increasing mobility and urban density. While the linguistic barriers are probable to be spectacularly overcome through technology and the spaciousness to be diversely perceived due to highly increased future mobility, how this immense space is going to look like and how could Europe be redefined from the cultural and urban points of view? Given this framework, how are we going to use the cultural richness and diversity of Europe to plan our cities?

The project included an exhibition opened simultaneously in Bergen, Amsterdam, Bucharest and Stockholm in the autumn of 2014.

The 4 parallel events was interconnected through video transmissions.

Et prosjekt av Zeppelin (RO), Archis (NL), NUDA (NO), Fargfabriken (SE), Eurodite (RO). Prosjektet undersøker fremtidige virkninger av den nye teknologien på de europeiske urbane områdene. Utvikle konsepter som smart by eller smart samfunn, søker forskningen å avdekke fremtidige sosiale og kulturelle mutasjoner som har en tendens til å bedre verdsette enkeltpersoner og samfunn sammen med deres menneskelige, kreative og entreprenørskapspotensial. Som foreslått gjennom fortellende og dramatiserte visjoner, ser det europeiske rommet ut som et tett sammenkoblet område definert av komplekse regler og sofistikerte standarder for menneskelig interaksjon.

 

NORDIC EDGE EXPO 2018

Christine Kahrs is attending the panel
Smart buildings session

"Known as the Willy Wonka of design and science, experience designer Nelly Ben Hayoun is a director and creator of the impossible."
Design Indaba

Nelly Ben Hayoun Studios designs extreme experiences for you to become an astronaut in your living room while dark energy is being created in your kitchen sink and a volcano erupts on your couch. Dubbed the ‘Willy Wonka of Design and Science’, award-winning director and Designer of Experiences Nelly Ben Hayoun is a critical explorer, a fearless and passionate provocateur. In 2014 Wired magazine awarded her with a WIRED Innovation Fellowship for her work to date and its ‘significant impact on the world’ whilst in 2013, Icon Magazine touted Ben Hayoun as one of the 50 international designers ‘shaping the future’. Finally in 2015, she was nominated for a Women of the Year Achievement Award which rewards, since 1955, women ‘who have made a significant achievement’ and ‘are being recognised for their strides in making the world a better place’. Ben Hayoun’s roles include Designer of Experiences at the SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) Institute, Head of Experiences at WeTransfer where she develops experiential content for the digital platform and its 90 millions active users, a member of the Space Outreach and Education committee at the International Astronautical Federation, a member of the British Interplanetary Society and Women in Aerospace, a postgraduate fellow of the Royal Geographical Society and researcher in Geography at Royal Holloway. She is a United Nations Advisor to the UN VR (Virtual Reality) labs, and a visiting professor at the Royal College of Arts and the Architectural Association.

Blasted from a Japanese launch pad, her projects have been orbiting around the earth in the International Space Station since May 2015. She assembled and directs the International Space Orchestra (ISO) – the world first orchestra of space scientists and astronauts from NASA. Her multilayered, experiential design practice has previously resulted in collaboration with grammy award winners musicians such as Beck, Damon Albarn, Bobby Womack, the Prodigy, Penguin Café, Ed Bangers Records, Savages and lately rock band Sigur Ros. She is a keynote speaker and she has spoken worldwide about the value of experiential design practices in the context of outreach, community and education. Her work has been exhibited at the National Museum of China, MOMA, V&A and other leading design institutions.

Ben Hayoun is the author and director of two feature length movies. Ben Hayoun was awarded one of the UK largest artistic award, The Arts Council England Exceptional Award for her project Disaster Playground considered as ‘really remarkable and of national importance’ (Peter Knott, Director, Arts Council England). Her latest feature length movie Disaster Playground, on emergency procedures and asteroids, was nominated for a Vision Award at SXSW 2015 and is distributed worldwide on Netflix and other digital platforms. Paola Antonelli, senior curator at MOMA declared about it ‘It’s Dr. Strangelove meets This Is Spinal Tap. You straddle a big red phone and go on a wild ride along a chain of command that is complex and exhilarating. Nelly and her studios have also worked and consulted for the likes of world class clients including NASA, Google HQ, Mailchimp HQ, BBC, Apple HQ, Air Bnb HQ, XL Recordings, Mattel HQ, and Autodesk amongst many others.

Nelly Ben Hayoun Studios designer “ekstreme opplevelser for deg, slik at Du kan bli en astronaut i stua mens mørk energi blir skapt i kjøkkenvasken og en vulkan brytes ut på sofaen”. Hun tituleres “Willy Wonka of Design and Science”. Den prisbelønte regissøren og designeren Nelly Ben Hayoun er en kritisk utforsker, og en fryktløs og lidenskapelig provokatør. I 2014 tildelte Wired Magazine henne med WIRED Innovation Fellowship for sitt arbeid og dens ‘betydelige innvirkning på verden “, mens i 2013 fremmet Icon Magazine Ben Hayoun som en av de 50 internasjonale designerne som vil forme fremtiden. I 2015, ble hun nominert til Women of the Year Achievement Award som belønner, siden 1955, kvinner som har gjort en betydelig prestasjon gjennom sine fremskritt i å gjøre verden til et bedre sted. Ben Hayouns roller inkluderer opplevelsesdesigner ved SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) Institutt og leder av designopplevelser hos Wetransfer der hun utvikler eksperimentelle innhold for den digitale plattformen som har 90 millioner aktive brukere. Hun er medlem av Space Outreach og utdanningsutvalget på International ASTRONAUTICAL Federation, medlem av den britiske interplanetariske Society of Women in Aerospace, medlem av Royal Geographical Society og forsker i geografi ved Royal Holloway. Hun er en FN-rådgiver for FN VR (Virtual Reality) laboratorier, og professor ved Royal College of Arts & Architectural Association.

Hennes prosjekter har sirkulert i bane rundt jorden i den internasjonale romstasjonen siden mai 2015. Hun initierte, og leder, International Space Orchestra (ISO) – verdens første orkester av romforskere og astronauter fra NASA. Hennes eksperimentelle designpraksis har tidligere resultert i samarbeid med Grammy Award vinnere som Beck, Damon Albarn, Bobby Womack, den Prodigy, Penguin Café, Ed Bangers Records, Savages og rockebandet Sigur Ros. Hun er foredragsholder som har talt over hele verden om verdien av eksperimentell designpraksis i forbindelse med oppsøkende samfunn og utdanning. Hennes arbeider har vært utstilt på National Museum of China, MOMA, V & A og andre ledende design institusjoner.

Ben Hayoun er forfatter og direktør for to spillefilmer. Ben Hayoun ble tildelt en av Storbritannias største kunstneriske awards, The Arts Council England Exceptional Award for hennes prosjekt Disaster Barn som anses for å være “virkelig bemerkelsesverdig og av internasjonal betydning”. (Peter Knott, Director, Arts Council England).

Hennes siste helaftens film Disaster Playground, om nødprosedyrer og asteroider, ble nominert til en Vision Award på SXSW 2015 og er distribuert over hele verden på Netflix og andre digitale plattformer. Paola Antonelli, seniorkurator ved MOMA erklærte den for å være “Dr. Strange møter This Is Spinal Tap”. Nelly og hennes studioer har også jobbet og konsultert for verdensledende kunder som NASA, Google HQ, MailChimp HQ, BBC, Apple HQ, Air Bnb HQ, XL Recordings, Mattel HQ, og Autodesk.

CLUJ-NAPOCA

EEA funded project in Romania

"Hansen is a visionary leader with technical expertise, and the staff in Geodata finds him as deeply in the process of exploring the code as in the strategy."
Geodata

Cluj is the second most populous city in Romania after the national capital Bucharest, and the seat of Cluj County in the northwestern part of the country. Geographically it is roughly equidistant from Bucharest, Budapest in Hungary, Sofia in Bulgaria and Belgrade in Serbia, putting Cluj in a center point and easily, and equally, accessible. An interesting observation related to tourism opportunities related to more close neighboring countries.

NUDA was appointed the Norwegian partner to the EEA funded project in Cluj-Napoca as expert advisors.
The project was initially about restoration of two stave churches and paintings. At first glance the outdoor museum village seemed authentic, however, walking through the village getting familiar with the history and how it was structured, it became more clear that the village was in need of a plan.

The heritage issues is of great concern, and restrictions for new developments and improvements are considered very rigid. It would be understandable if the village was authentic and original, however it is not. It is a constructed site where different buildings have been brought to the site and reconstructed according to historical village layouts. This being the reality, restoration of paintings becomes of less importance when set into a greater relevance, however extremely important in an isolated and technical perspective. It was paramount to address the museum – as what it is – a museum where historical items has been placed to construct a replicant of a thought of village, drawing on Romanian culture and history. Being a museum, it is about attraction and therefore becomes a vital part as destination in Cluj-Napoca. Museums, both contemporary as well as classical and historical are all due to hard competition regarding attraction value. This taken into consideration, the open space museum in Cluj-Napoca was in need of upgrade and a master plan that could extract optimal value of current situation.
An important part of NUDAs work throughout the years have been the focus on content planning. A brief outlook at most planning in current cities, destinations, urban areas, districts and more, lack the most important aspect of a project: content. By content, NUDA define the core of a project which is carried by a business plan and strategy, economical plan and sustainable projections of value increasing measures. The process of taking a master plan thought towards a master content plan is not without risk. It proceeds a traditional approach towards a wider area plan and how to plan it with conventional methods and tools.

The Master Content Plan developed by Håkon Iversen introduces a 3 dimensional element to the traditional Master Plan. It is a 1+1+1+1 Method creating a sound platform for master planning which provides elements of critical factors to be implemented. As the MPTA is a fusion of three different approaches and re-organized as a fourth element, it sets the essentials for content planning.

The project was finalized in November 2016. However, Håkon Iversen created an extended implementation program structured as an International Architectural competition which is due 30th April 2017.

Cluj er den nest mest befolkede byen i Romania etter den nasjonale hovedstaden Bucharest, og setet til Cluj County i den nordvestlige delen av landet. Geografisk er det omtrent like langt fra Bukarest, Budapest i Ungarn, Sofia i Bulgaria og Beograd i Serbia, og legger Cluj midtpunkt og lett og like tilgjengelig. En interessant observasjon relatert til turisme muligheter knyttet til nærmere naboland. NUDA ble utnevnt til norsk partner for EØS-finansiert prosjekt i Cluj-Napoca som ekspertrådgivere.  Prosjektet var i utgangspunktet om restaurering av to stavkirker og malerier. Ved første øyekast syntes den utendørs museumsbyen å være autentisk, men å gå gjennom landsbyen ble kjent med historien og hvordan den ble strukturert, ble det tydeligere at landsbyen hadde behov for en plan.

 

VILLA ÅSTVEIDT

Appartments in Bergen
Uniqe qualities

"He was a political correspondent in Stortinget (Parliament) both for Aftenposten, VG and NRK. Now he is The Moderator at Nordic Urban Assembly 2017."
NUDA

Villa Åstvedt is a unique project in Bergen. We have started construction of 8 luxury apartments, which are expected to be completed in the first quarter of 2019. Half of the apartments have been sold. The apartments are located in an LNF area, in a beautiful park that is over 100 years old and in functional beach zone. It is southwest facing, with beautiful views to Åstveit Bay, Eidsvåg, Jordalen and Vareggen. Bergen Golfklubbs hole No. 5 is parallel to the entrance to the apartments. Boatyard is possible to rent, 5 minutes walk. The bus stop is close by. The project has been completed as a pilot project in the municipality of Bergen, with parallel processing of planning and construction work. This resulted in thorough consideration of both the planning case and the construction case, clarification of legal conditions and ensuring that there was no contradiction between planning regulations and construction matters. It is worth mentioning that in the entrance hall there is a large common living room with beautiful qualities, gas fireplace and 6 meters under the roof, and full height windows facing the park. A room where residents can hold reception, cover up to long tables for baptism and confirmation, or just sit down to meet on a nice neighbor

 

Villa Åstvedt er et unikt prosjekt i Bergen. Vi har startet byggingen av 8 luksusleiligheter som er beregnet ferdigstilt første kvartal 2019. Halvparten av leilighetene er solgt. Leilighetene ligger i et LNF-området, i en vakker park som er over 100 år gammel og i funksjonell strandsone. Den er sydvestvendt, med nydelig utsikt til Åstveitbukten, Eidsvåg, Jordalen og Vareggen. Bergen Golfklubbs hull nr 5 ligger parallelt med innkjøringen til leilighetene. Båtplass er mulig å leie, 5 minutters gange. Busstoppet er like ved.

Prosjektet er gjennomført som et pilotprosjekt i Bergen kommune, med parallellbehandling av plan- og byggesak. Det medførte en grundig behandling av både plansaken og byggesaken, avklaring av lovmessige forhold og sikring at det ikke var motstrid mellom planbestemmelser og byggesaken.

Det må nevnes at i inngangspartiet er det planlagt et stort felles oppholdsrom med nydelige kvaliteter, gasspeis og 6 meter under taket, og full høyde vinduer mot parken. Et rom hvor beboerne kan holde mottakelse, dekke opp til langbord for dåp og konfirmasjon, eller bare sette seg ned å treffe på en hyggelig nabo.